ท่านสามารถส่งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ “อะไรได้บ้าง?”

ศูนย์จัดการข้อคิดเห็น กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ยินดีรับข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. และภารกิจที่ กฟผ. รับผิดชอบ เช่น

  • การกระทำทุจริต หรือผิดกฎหมาย
  • การกระทำที่ผิดกฎระเบียบ หรือวินัย
  • การกระทำที่ผิดจริยธรรม และจรรยาบรรณ
  • การจัดซื้อจัดจ้างบริหารสัญญา
  • การเงินงบประมาณ
  • เงินช่วยเหลือจากมาตรการก่อสร้างสายส่ง
  • การกระทำที่อาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงของระบบโครงข่ายไฟฟ้า เช่น การก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง การเผาไร่อ้อย วัชพืช ขยะ การขโมยชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ การเล่นว่าว ปล่อยโคมลอย เป็นต้น
  • ผลกระทบจากเขื่อนเหมืองโรงไฟฟ้า สถานีไฟฟ้าแรงสูง