“บ้านประหยัดพลังงาน” ทางออกใหม่สู่สังคมคาร์บอนต่ำ

กฟผ. จับมือ 4 หน่วยงานพันธมิตร ลงนาม MOU ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ในภาคที่อยู่อาศัย ผลักดันบ้านประหยัดพลังงาน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ขับเคลื่อนประเทศสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

วันนี้ (30 มีนาคม 2565) นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน และประธานกรรมการ กฟผ. เป็นประธานในพิธี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนในภาคที่อยู่อาศัย” ระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กฟผ. สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน (HBA) บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด (SCG) และ บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBank) ในงานรับสร้างบ้านและวัสดุ Focus 2022 ณ ศูนย์แสดงสินค้า และการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ฮอลล์ 8 โดยนายสุทธิพงษ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการความยั่งยืน (ชยย.) เป็นผู้แทน กฟผ. ร่วมลงนาม

นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน และประธานกรรมการ กฟผ. กล่าวว่า รัฐบาลเห็นความสำคัญของที่อยู่อาศัย ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาคนและครอบครัวให้มีความมั่นคง และพร้อมให้การสนับสนุนทุก ๆ ด้าน เพื่อยกระดับคุณภาพ การอยู่อาศัยของประชาชน โดยเฉพาะการอนุรักษ์พลังงาน เริ่มตั้งแต่การออกแบบ การวางแปลนบ้าน รวมถึงการเลือกวัสดุก่อสร้าง ที่ช่วยประหยัดพลังงาน ลดภาวะโลกร้อน ซึ่งผู้ประกอบการธุรกิจสร้างบ้านถือเป็นภาคส่วนสำคัญที่ช่วยผลักดันให้การประหยัดพลังงานในภาคอสังหาริมทรัพย์เกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืน

นายสุทธิพงษ์ เฉลิมเกียรติ ชยย. กล่าวเสริมว่า ที่ผ่านมา กฟผ. มุ่งเน้นความสำคัญด้านการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า 30 ปี โดยยึดหลักกลยุทธ์ 3 อ. ได้แก่ 1) อุปกรณ์ไฟฟ้า ผ่านโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ซึ่งปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์เบอร์ 5 จำนวน 22 ผลิตภัณฑ์ 2) อาคาร ผ่านโครงการบ้านและอาคารเบอร์ 5 ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2560 สามารถตรวจประเมินและรับรองแบบบ้านเบอร์ 5 ทั้งโครงการของการเคหะแห่งชาติ และผู้ประกอบการภาคเอกชนไปแล้วมากกว่า 5,000 หลัง ประหยัดพลังงานในภาพรวมกว่า 8 ล้านหน่วยต่อปี ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ กว่า 3,800 ตันต่อปี และ 3) อุปนิสัย ผ่านโครงการห้องเรียนสีเขียว เป็นต้น ความร่วมมือในครั้งนี้ กฟผ. จะให้การสนับสนุน การตรวจประเมินแบบบ้าน ให้คำแนะนำการปรับปรุงแบบบ้าน และรับรองแบบบ้านตามเกณฑ์ข้อกำหนดโครงการบ้านเบอร์ 5 ตลอดจนร่วมสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้ที่เป็นประโยชน์ และจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาสัมพันธ์ โดยมีแบบบ้านที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนhttps://homeno5.egat.co.th/certified-projects/

บันทึกข้อตกลงฯ นี้ มีระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานพันธมิตร ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทนในภาคที่อยู่อาศัย ครอบคลุมการออกแบบ การสร้าง การจำหน่ายบ้านประหยัดพลังงาน ในประเทศไทย ส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมในภาคที่อยู่อาศัย และบ้านประหยัดพลังงาน รวมทั้งสนับสนุน แหล่งเงินทุนแก่ผู้ประกอบการและประชาชนที่ต้องการเงินทุนเพื่อการซื้อหรือก่อสร้างบ้านประหยัดพลังงาน นับเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ผลักดันประเทศสู่สังคมคาร์บอนต่ำอย่างต่อเนื่องต่อไป