Sample Page

[contact-form-7 404 "Not Found"]

ส่งคำถาม
  แบบฟอร์มสมัครบ้านเบอร์ 5

   (*) จำเป็นต้องกรอกข้อมูล

   ชื่อโครงการ/หมู่บ้าน *

   ที่อยู่ / สถานที่ตั้ง *

   ประเภทบ้าน *

   พื้นที่ใช้สอย (ตารางเมตร) *

   ราคาค่าก่อสร้าง (ล้านบาท) *

   สถานภาพโครงการ *


   ชื่อผู้ประสานงาน *

   หมายเลขโทรศัพท์ *

   e-mail *

   
   

   แนบเอกสํารสําหรับใช้ประกอบกํารตรวจประเมิน
   (ไฟล์ .pdf .jpg)

   แบบการก่อสร้างในส่วนของ โครงสร้างผนัง หลังคา และกระจก
   (มีสารบัญแบบระบุรายละเอียดวัสดุและความหนาประกอบ) *

   แบบการก่อสร้างในส่วนของระบบปรับอากาศ *

   แบบการก่อสร้างในส่วนของระบบส่องสว่าง *

   แบบการก่อสร้างระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์ (ถ้ามี)

   แบบฟอร์มรายการนวัตกรรมและการออกแบบพึ่งพาธรรมชาติ (ถ้ามี)
   ดาวโหลดแบบฟอร์ม

   รูปภาพอาคารตัวอย่าง (ถ้ามี)


   แบบฟอร์มสมัครอาคารเบอร์ 5

    (*) จำเป็นต้องกรอกข้อมูล

    ชื่อโครงการ/หมู่บ้าน *

    ที่อยู่ / สถานที่ตั้ง *

    ประเภทอาคาร *

    พื้นที่ใช้สอย (ตารางเมตร) *

    ราคาค่าก่อสร้าง (ล้านบาท) *

    สถานภาพโครงการ *


    ชื่อผู้ประสานงาน *

    หมายเลขโทรศัพท์ *

    e-mail *

    
    

    แนบเอกสํารสําหรับใช้ประกอบกํารตรวจประเมิน
    (ไฟล์ .pdf .jpg)

    แบบการก่อสร้างในส่วนของ โครงสร้างผนัง หลังคา และกระจก
    (มีสารบัญแบบระบุรายละเอียดวัสดุและความหนาประกอบ) *

    แบบการก่อสร้างในส่วนของระบบปรับอากาศ *

    แบบการก่อสร้างในส่วนของระบบส่องสว่าง *

    แบบการก่อสร้างระบบทำน้ำร้อน (ถ้ามี)

    แบบการก่อสร้างระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์ (ถ้ามี)

    แบบฟอร์มรายการนวัตกรรมและการออกแบบพึ่งพาธรรมชาติ (ถ้ามี)
    ดาวโหลดแบบฟอร์ม

    รูปภาพอาคารตัวอย่าง (ถ้ามี)


    back to top