ส่งเอกสารเข้าร่วมโครงการบ้านเบอร์ 5

  (*) จำเป็นต้องกรอกข้อมูล

  ชื่อโครงการ/หมู่บ้าน *

  ที่อยู่ / สถานที่ตั้ง *

  ประเภทบ้าน *

  พื้นที่ใช้สอย (ตารางเมตร) *

  ราคาค่าก่อสร้าง (ล้านบาท) *

  สถานภาพโครงการ *  ชื่อผู้ประสานงาน *

  หมายเลขโทรศัพท์ *

  e-mail *

  		

  แนบเอกสารสําหรับใช้ประกอบกํารตรวจประเมิน
  (ไฟล์ .pdf .jpg)

  แบบการก่อสร้างในส่วนของ โครงสร้างผนัง หลังคา และกระจก
  (มีสารบัญแบบระบุรายละเอียดวัสดุและความหนาประกอบ) *

  แบบการก่อสร้างในส่วนของระบบปรับอากาศ *

  แบบการก่อสร้างในส่วนของระบบส่องสว่าง *

  แบบการก่อสร้างระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์ (ถ้ามี)

  แบบฟอร์มรายการนวัตกรรมและการออกแบบพึ่งพาธรรมชาติ (ถ้ามี)
  ดาวโหลดแบบฟอร์ม

  รูปภาพอาคารตัวอย่าง (ถ้ามี)